ᐆᑳᓛᓲᒫ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
uukaalaahuumaa iluani amialika.

ᐆᑳᓛᓲᒫ—[ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ—Oklahoma]— 18,537,969 ᐃᑎᐊᔪᑦ ᐃᓗᐊᓂ. ᐆᑳᓛᓲᒫ ᐃᓄᖁᑎ ᐊᒥᐊᓕᑲ. ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᖓᑦ-ᓄᓇᓖᑦ ᐆᑳᓛᓲᒫ ᓯᑎ «ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ-Oklahoma City» ᓄᓇᓖᑦ

ᑭᒻᒧᑦ ᐅᖅᓯᖅ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ]